ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၁

၁။ နောင်တရ၍ နာခံခြင်းရှိဖို့ တိုက်တွန်းခြင်း၊ ဘိုးဘွားများ၏အမှားများကို သင်ခန်းစာယူတတ်ဖို့ သတိပေးခြင်း (:)

ပထမပိုင်းအပိုဒ်ငယ် (၆)ခုသည် ဗေရခိ၏သား ဇာခရိဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်သည်။ ယုဒလူများ အား ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ဖို့ ဘုရားသခင်က ရွေးနှုတ်ခန့်ထားသူဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃ခုသည် ဤကျမ်းစာ၏ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်ရှိသည်မှာ ငါထံသို့ပြန်လာကြလော့ ငါသည်လည်း သင်တို့ရှိရာသို့ ပြန်လာမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ယုဒဘိုးဘေးများသည် ဟေရှာယ၊ ယေရမိ၊ ဟောရှေစသော ရှေးပရောဖက်များ၏ ဟောပြောချက်များကို မနာခံ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဘုရားရှင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ကို သင်ခန်းစာယူကြဖို့ တိုက်တွန်းသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အလျောက် စီရင်သော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သတိပေးသည်။

၂။ ရူပါရုံရှစ်ပါးဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောင်ဖို့ ပုံဖော်တိုက်တွန်းခြင်း (::)

          ဇာခရိသည် သူ့ခေတ်ကာလမှအစပြု၍ နှစ်တစ်ထောင် နိုင်ငံတော်ကာလထိတိုင် မြင်ကွင်းကျယ် ဇာတ်လမ်းကြီးကို ပရောဖက်ပြုတင်ဆက်ထားသည်။

(က) မြင်းနီစီးသူ (:၁၇)

အဓိပ္ပါယ်-တပါးအမျိုးသားများငြိမ်သက်ခြင်း ရရှိစဉ် ဘုရားသခင်၏လူများ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေခြင်း အပေါ် ဘုရားရှင်စိတ်မရွှင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သူ့လူမျိုးကို ပြန်လည်ရွေးနှုတ်စုစည်း၍ တပါးအမျိုးသားများကို အပြစ်ဒဏ်ပေးမည်။

:၁၁ အပိုဒ်ငယ်(၇)တွင် ပရောဖက်၏ ရူပါရုံရှစ်ပါးကို စတင်ဖော်ပြသည်။

ပထမဦးဆုံးရူပါရုံမှာ သခင်ဘုရား (မြင်းနီစီးသူဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်ငယ်၁၁ယှဉ်ဖတ်) ကို ဗိုလ်ခြေများ (ကောင်းကင်တမန်များ)နှင့်အတူ တွေ့ရသည်။ ထိုသူတို့သည် မြင်းနီ၊ မြင်းညို၊ မြင်းဖြူများကို စီး၍ ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ထာဝရဘုရား စေလွှတ်တော်မူသောသူများဖြစ်သည်။ မုရတုတောချိုင့်ဝှမ်းဆိုသည်မှာ ဣသရေ လလူမျိုးတို့သည် တပါးအမျိုးသားများထက် နိမ့်သောအရပ်၌ စိုးစံရမည့်အကြောင်းနိမိတ်ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်က ထိုမြင်းစီးသူရဲများအား မည်သူတွေနည်းဟု မေးမြန်းသောအခါ အနားရှိကောင်းကင်တမန်က သူတို့သည် ကမ္ဘာအနှံသွားရောက်သူများဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြသည်။ ထိုမြင်းစီးသူရဲများက ကမ္ဘာအနှံ၌ တည်ငြိမ်လျက်ရှိကြောင်း ဘုရားသခင်၏လူများကို ဖိစီးနှိပ်ကွပ်ထားသော တပါးအမျိုးသား ဗာဗုလုန်နိုင်ငံ၌ပင် ထူးခြားဖြစ်စဉ်မရှိ ငြိမ်သက်အေးဆေးသည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

:၁၂၁၇ ထိုအခိုက်မှာ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်က ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား အား ယေရုရှလင်မြို့နှင့် ယုဒမြို့များအပေါ် အမျက်တော်ကျသင့်စေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၇၀)ရှိပြီဖြစ်၍ မည်မျှ ကြာဦးမည်နည်းဟုမေးသည်။ ဘုရားရှင်ကလည်း မှန်ပါသည်။ ယေရုရှလင်မြို့အား အနည်းငယ်အမျက်တော် ရှသည်နှင့် တပြိုင်နက်တပါးအမျိုးသားများက ဝိုင်းဝန်းညှဉ်းဆဲအမဲဖျက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဘုရားရှင်ပြန်လာမည်။ ဗိမာန်တော်ပြန်တည်ဆောက်ရမည်ဟု မိန့်ဆိုသည်။ ဤနေရာတွင် တိုင်းထွာရမည်ဆိုသည် မှာ ၆ရာ၊ ၂၁:၁၃ပါပျက်စီးမှုအား ပြန်လည်တည်ဆောက်မည့် နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒမြို့များကို ပြန်၍စည်ပင် စေမည်။ ဇိအုန်တောင်သားတို့ကို နှစ်သိမ့်စေမည်။ ယေရုရှလင် မြို့သားတို့ကို ရွေးကောက်ဦးမည်ဟု ဘုရားရှင် တော် အမိန့်ရှိခဲ့သည်။

() ဦးချိုလေးချောင်းနှင့်လက်သမားလေးဦး (:၁၈:၂၁)

အဓိပ္ပါယ် – တပါးအမျိုးသားတို့၏လက်နက် နိုင်ငံတော်အင်ပါယာလေးခု ပြိုလဲပျက်စီးမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

ဒုတိယရူပါရုံမှာ အနာဂတ်နှင့် ဆိုင်သည်။ ဦးချိုလေးချောင်းမှာ ယုဒပြည်၊ ဣသရေလနှင့် ယေရုရှလင် အား ပြိုကွဲပျက်စီး ပျံ့လွင့်စေသော လက်နက် နိုင်ငံတော် အင်ပါယာလေးခု ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် တပါး အမျိုးသားများ၏နိုင်ငံတော် ဗာဗုလုန်၊ ပါရှား၊ ဂရိနှင့် ရောမပြည် တို့ဖြစ်သည်။ လက်သမားလေးဦးကိုမူ မထင်ရှားပါ။ သို့သော် ယုဒတို့အား ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သော တပါးအမျိုးသားနိုင်ငံတော်များကို တုန့်ပြန်ဖျက်ဆီးဖို့ ဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းစေသူများ ဖြစ်မည်ဟု နားလည်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို G Colemanက ဤသို့ရှင်းပြ သည်။

ဘုရားသခင်၏ ဤလက်သမားလေးဦးကား မည်သည့်အရာတွေနည်း။ ယေဇ ၁၄:၂၁နှင့် ဗျာ ၆:၁-၈၌ပါရှိသည့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်း လေးမျိုးဖြစ်သော စစ်ပွဲ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း၊ သားရဲနှင့် ရောဂါကပ်ဆိုးတို့ကို ရည်ညွှန်းဟန်တူသည်။ နောက်တခုမှာ အောင်မြင်ခြင်း တန်ခိုးဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းတွင် ဧကရာဇ်လက်နက်နိုင်ငံတော်လေးပါး ဖော်ပြခဲ့ရာ၊ ပါရှားက ဗာဗုလုန်ကို အောင်မြင်ခြင်း၊ ဂရိက ပါရှားကိုအောင်မြင်ခြင်း၊ ရောမက ဂရိကို အောင်မြင်ခြင်း၊ မေရှိယနိုင်ငံတော်က ရောမအင်ပါယာ ကို အောင်နိုင်ခြင်းများ ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စာတန်၏ တန်ခိုးအာဏာလွှမ်းမိုးသော တိုင်းနိုင်ငံများကို ဘုရားသခင်၏လူများက အနိုင်ယူတရားစီရင်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

Previous Article
Next Article