ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၄

() ရွှေဆီးခုံနှင့် သံလွင်ပင်နှစ်ပင် (အခန်း )

          အဓိပ္ပါယ်- ဘုရားသခင်၏အလင်းကို ဆောင်သူတည်းဟူသော ဣသရေလလူမျိုးသားများသည် ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမည်။ (ဆီဖြင့်ပုံဆောင်သည်)။

: ပဉ္စမရူပါရုံမှာ ဘေးတဖက်တချက်တွင် သံလွင်ပင်တစ်ပင်စီ ခြံရံလျက် ရွှေစင်အတိပြီးသော ဆီမီးခုံဖြစ်သည်။ မီးခုံတိုင်၏ထိပ်ဖျားတွင် ဆီဖြည့်ပေးမည့် ဆီအိုးတစ်လုံးရှိကာ ဆက်သွယ်ထားသော ဆီပြွန် တံများဖြင့် မီးခွက်များသို့ ဆီဖြည့်ပေးနေသည်။ မီးခုံတိုင်၏ တဖက်တချက်ရှိ သံလွင်ပင်များက ဆီအိုးအတွက် သံလွင်ဆီထောက်ပံ့ပေးနေသည်။

ဆီမီးခွက်သည် လောကသို့ ဘုရားသခင်၏ အလင်းသက်သေဖြစ်သော ဣသရေလတို့ကို ပုံဆောင်သည်။ အမြဲတန်းအလင်းရောင်ပေးနိုင်ရန်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆီဖြည့်တင်းပေးခြင်း လိုအပ်သည်။ ထိုဆီမှာ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း အင်အားမှာ လူ့အစွမ်းအစဖြင့်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် ဖြစ်သည်။ အခက်အခဲအဟန့်အတားဟူသမျှ ပယ်ရှင်းပေးလိမ့်မည်။ အုတ်မြစ်မန္နက်ချသည့်အတိုင်း ဗိမာန်တော်အား ဇေရုဗဗေလ၏လက်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်လက်စသတ်နိုင်မည်ဟု ပြောစေသည်။ Ungerက အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုထားသည်။

ဝိညာဉ်တော်၏ အလေ့အလာကို အပိုဒ်ငယ် ၆၌တွေ့ရသည်။ အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ကာလ၌ ဘုရားသခင်ထံမှ အလိုအလျောက်အစဉ်မပြတ်သွန်းလောင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆီအားဖြင့် အလင်း သက်သေခံများဖြစ်မည်။ သို့သော် ဤနေရာ၌ ဘုရားရှင်က ဇေဗဗေလသို့ တိုက်ရိုက်ပေးသာ ကတိတော် ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဗိမာန်တော်ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်းတည်းဟူသော လုပ်ငန်းကြီး အောင်မြင်ပြီးစီး မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

:၁၀ ဗိမာန်တော်သည် တောင်ကြီးမျှ ကြီးမားသောအတိုက်အခံ ကြုံရသော်လည်း လက်စသတ် ကြမည်။ လူများက ကျေးဇူးတော်ရှိပါစေသော၊ကျေးဇူးတော်ရှိပါစေသောဟု ကြွေးကြော်ကြမည်။ အမှုငယ် ပြုသောနေ့ရက်ကို အဘယ်သူမထီမဲ့မြင် ပြုသနည်း။ ဇေရုဗဗေလလက်သို့ ချိန်းကြိုးအပ်နှင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ဇေရုဗဗေလလက်ဖြင့် ဗိမာန်တော်ကြီးလက်စသတ်သည့် နေ့ရက်ကိုကြုံတွေ့ဦးမည်။

ဆီမီး()ခွက်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏မျက်စိကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဗိမာန်တော်အပါအဝင် ကမ္ဘာမြေ တခွင်လုံးအား မလပ်မကျန်ရလေအောင် ကြည့်ရှုနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

:၁၁၁၄ သံလွင်ပင်နှစ်ပင်နှင့် သံလွင်ကိုင်းနှစ်ကိုင်းအကြားအား ဇာခရိက ဆက်လက်မေးမြန်းရာ ဘုရားသခင်၏ ဘိသိက်ပေးထားသော သူနှစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကင်တမန်က ရှင်းပြသည်။ ထိုနှစ်ဦးမှာ ဘုရင်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ဘိသိက်ပေးထားကြသော ဇေရုဗဗေလနှင့် ယောရှုတို့ရည်ညွှန်းကြောင်း ထင်ရှား သည်။

ဤဗျာဒိတ်ရှုပါရုံ၏ သင်ခန်းစာမှာ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ လိုအပ်ပုံနှင့် ယခင်ဗျာဒိတ် ရူပါရုံတွင် ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်း သန့်ရှင်းခြင်းလိုအပ်ပုံဖြစ်သည်။

Previous Article
Next Article