ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁၅

() ယုဒဘုရင်အဘိယ (၁၅:)

ရောဗောင်၏သား အဘိယမင်းသည် ဘီစီ ၉၁၃-၉၁၀ ထိ ၃-နှစ်ကြာ ယုဒရှင်ဘုရင်အဖြစ် နန်းစံခဲ့သည် (၆ရာ၊ ၁၃:၁-၁၄:၁)။

၁၅: အပိုဒ်ငယ်-၁ သည် ဓမ္မရာဇဝင်ပါ နန်းစံသက်ကို ရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နန်းစံကာလအား အခြားဘုရင်များ နန်းစံချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရေတွက်ကြသည်။ ဣသရေလဘုရင် ယေရောဗောင်နန်းတက်ပြီး ၁၈နှစ်ကြာမှ အဘိယသည် ယုဒရှင်ဘုရင်အဖြစ် ထီးနန်းရသည်။ အဘိယကို အဘိယံဟုည်းခေါ်ကြသေးသည်။ (၅ရာ၊ ၃:၁၀။ ၆ရာ၊ ၁၂:၁၆)။

၁၅: အဘိယ၏ မိခင်သည် အဘရှလုံသမီး မာခါဖြစ်၏။ ၆ရာ၊ ၁၁:၂၁ ၌လည်း ဘရှလုံ၏သမီးမာခါဟု ဆို၍ ၆ရာ၊ ၁၃:၂တွင် သြရေလ၏ သမီးမာခါဟု ဆိုသည်။ သြရေလ၏သမီး၊ အဘရှလုံ၏မြေးဖြစ်ဖွယ်ရာရှိသည်။

၁၅: အဘိယသည်လည်း ဘိုးတော် ဒါဝိဒ်၏စိတ်သဘောမျိုးမရှိ။ အဘ ရောဗောင်၏လမ်းစဉ်လိုက်၍ ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၄ နှင့် ၅ သည် ဒါဝိဒ်လမ်းစဉ်မလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူ့ဘဝသည် မျက်စိတမှိတ်လျှပ်တပြက်အတွင်းမှာပင် ကြမ္မာငင်နိုင်ကြောင်းကို တရားသံဝေဂယူစဖွယ် သင်ခန်းစာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့နှင့် ရန်မီးသည် ငြိမ်းအေးခြင်းမရှိ။ တငွေ့ငွေ့တောက်လောင်နေသည်။ ဣသရေလဘုရင်ယေရောဗောင်နှင့် ယုဒဘုရင်ရောဗောင်တို့မှ မွှေသော စစ်မီးသည် အဘိယနန်းစံသက်တလျှောက်တွင်လည်း လောင်မြိုက်နေဆဲ။ ဣသရေလလူများအား အနု၊ အကြမ်းနည်းမျိုးစုံဖြင့်ရယူရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဣသရေလလူငါးသိန်းကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည် (၆ရာ:၁၃:၁-၂၀)။

 

() ယုဒဘုရင်အာသ (၁၅:၂၄)

အဘိယ၏သားအာသသည် ဘီစီ ၉၁၁/၁၀မှ ၈၇၀/၈၆၉ နှစ် (၆ရာ၊ ၁၄:၁-၁၆:၁၄ နှင့်ယှဉ်ဖတ်)ထိ နှစ်ပေါင်း (၄၁)နှစ်စိုးစံခဲ့သည်။

          ၁၅:၁၅ အာသဘုရင်သည် ယုဒဘုရင်များ၌ ရှားရှာပါးပါးမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်၏။ အဖတည်ထားခဲ့သော ရုပ်တုဘုရားများကို ဖယ်ရှာရှင်းလင်းပစ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာများကိုလည်း နှိက်ကွပ်သည် (ငယ်၊ ၁၂ကို ၆ရာ၊ ၁၄:၃-၅ နှင့်ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ အဘွားမာခါကို အရာမှချ၍ သူကိုးကွယ်သောရုပ်တုများကိုလည်း မီရှို့ဖျက်ဆီးပစ်၏။ ခမည်းတော်ချန်ရစ်သော ရတနာများနှင့်မိမိဥစ္စာဘဏ္ဍာများကို ဗိမာန်တော်သို့ပေးလှူသည်။

၁၅:၁၆၂၂ ဣသရေလဘုရင်ဗာရှာက ယေရုရှလင်မြောက်ဘက်ရှိ ရာမမြို့အားအခိုင်အခန့်တည်လာသောအခါ အာသမင်း၏ ယုဒပြည်လုံခြုံရေးမှာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ထံ ကိုစားခုံလုံခြင်းမပြုဘဲ၊ ရှုရိမင်းဗင်္ဟာဒဒ်ကို အားကိုရှာသည်။ ရွှေငွေလက်ဆောင်ပဏ္ဏာဆက်၍ မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်။ ဗင်္ဟာဒဒ်မင်းက ဂါလိလဲမြောက်အရပ်သို့ စစ်သည်အလုံးအရင်စေလွှတ် တိုက်ခိုက်ပေးသည်။ ထိုအခါဗာရှာမင်းက သူ့စစ်တပ်ကို မြောက်ဘက်တိရဇမြို့သို့ ရွှေ့သွားရသည်။ အာသမင်းက ထိုအခွင့်အရေးကိုယူ၍ ရာမခံတပ်မြို့ကို ဖျက်ဆီးကာ မိမိနယ်စပ်ဘက်၌ ဂေဘနှင့်မိဇပါခံတပ်မြို့တို့ကို ကဗျာကယာတည်ဆောက်ရသည်။ သို့ရာတွင် ဣသရေလမင်းက စစ်ပြုလာသောအခါ ရှိသမျှမင်းစည်းစိမ်နှင့် ဗိမာန်တော်ဘဏ္ဍာများကိုယူ၍ ရှုရိမင်းထံ လက်ဆောင်ဆက် မိတ်ဖွဲ့ပြန်သည်။ ၄င်းမှာ ဘုရာသခင်ကိုလှည့်စားရာကျ၍ ရှုရိတို့အား ကြွယ်ဝလာစေသည်။ ခရစ်ယာန်တို့သည် မိမိတို့ဓနဥစ္စာ၊ ငွေကြေး၊ အချိန်၊ လုပ်အားတို့ကို အလွဲမသုံးမိစေဖို့ သတိထားကြရမည်။

၁၅:၂၃၂၄ အာသမင်းခြေထောက်အနာကြောင့်သေဆုံးခြင်းမှာ သွေးရိုးသားရိုးဖြစ်ဟန်မတူ။ ဘုရားသခင်ကို ခိုကိုးခြင်းမပြုဘဲ၊ တပါးအမျိုးသား ရှုရိဘုရင်ကို အားကိုးသောကြောင့် ဘုရားသခင်က ဒဏ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သူ မကွယ်လွန်မီ ၃/၄နှစ် ခန့် ကာလတွင် တိုင်းပြည်ကို သားတော်ယောရှဖတ် အားတွဲဖက်အုပ်ချုပ်စေသည်။

 

(စ)ဣသရေလဘုရင်နာဒပ်(၁၅:၂၅- ၂၇)

၁၅:၂၅- ၂၇  ဣသရေလဘုရင် ယေရောဗောင်၏သား နာဒပ်သည် ဘီစီ- ၉၁၀/၀၉ မှ ၉၀၉/၀၈ထိ (၂ )နှစ်ခန့် နန်းစံခံသည်။ ဧဖရိမ်အမျိုး ဖြစ်သည်။

နာဒပ်သည် ဖခင်ခြေရာကိုနင်း၍ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်သည်။ သူ့အကြောင်းမှတ်သားဖွယ် အချက်မှာ ဗာရှာက ပုန်ကန်၍ ကွပ်မျက်ခံရသည့်အကြောင်းသာရှိသည်။ ဗာရှာသည် ယေရောဗောင်၏ မျိုးနွယ်ကို လက်စတုံး သုတ်သင်ပစ်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ၁၄:၁၀- ၁၄ တွင် ဖော်ပြေသော အဟိယ၏ ပရောဖက်ပြုချက်လည်း ပြည့်စုံလာသည်။

 

(ဆ) ဣသရေလဘုရင် ဗာရှာ (၁၅:၂၈-၁၆:၇)

ဣသခါအမျိုး အဟိယ၏သား ဗာရှာမင်းသည် ဣသေရလကို ဘီစီ – ၉၀၉/၀၈ မှ ၈၈၆/၈၅ ထိ ၂၄နှစ်ကြာ အုပ်စိုးနန်းစံခဲ့သည်။

၁၅:၂၈-၁၆:၇ ဗာရှာသည် ဣသေရလအမျိုးတွင် ဒုတိယနန်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဗာရှာမင်းလက်ထက်တွင်လည်း ဣသရေလနှင့် ယုဒအကြား၌ စစ်မီးငွေ တမြေ့မြေ့ကျွမ်းလောင်နေဆဲ။ တိရဇမြို့ ကို မြို့တော်အဖြစ် ဆက်လက်သတ်မှတ်စိုးစံသည်။ ယေရောဗောင်တည်ထားခဲ့သော ရုပ်တုဆင်းတုများကို ဆက်လက် ကိုးကွယ်သည်။