ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၂၂

() အာခဇိမင်း (၂၂:)

 ၂၂:  အာဟတ်မင်းဆိုးနှင့်ပေါင်းဖက်ခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်သည် တတိယမျိုးဆက်တွင် ပေါ်ထွန်းသည်။ အာခဇိကို ယဟောဟ၏ (၂၁:၁၇)ဟု၎င်း၊ Azariah (ငယ်၆)ဟု၎င်း ခေါ်ကြသည်။ နန်းတက်ချိန်တွင် အသက်(၂၂)နှစ်၂၁ (NIJV Marg)ရှိသည်။

မယ်တော်အာသလိသည် သြမရိမင်း၏ သမီးတော်ဖြစ်သည်။ သူ့ခင်ပွန်းသေ ဆုံးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း နန်းတွင်းရေးရာ၌ သြဇာအာဏာသက်ရောက်ချယ်လှယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ဖို့ သူ့သား၏အခါတော်ပေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ သခင်မရှိတော့သည့်အခါ ရိုးရာထုံးတမ်း စဉ်လာအတိုင်း ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ဆက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်မရှိတော့သည့်အခါ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ဆက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်စုံမဟုတ်ပါ။ ဣသရေလဘုရင်ဟောရံနှင့်ပေါင်းဖက်၍ ရှရိတို့အား တိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းပြန်သည်။ သို့သော်မအောင်မြင်။ ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေသော အာခဇမင်းအား ယေဟုတို့တပ်ဖွဲ့က ရှမာရိပြည်တွင် ဖမ်းဆီးသတ်ပစ်သည်။

ဘုရင့်တပည့်တပန်းများက အလောင်းကို သဂြိုဟ်ကြသည် (၄ရာ ၉:၂၈)။ ထိုသို့ဖြင့် နန်းမွေဆက်ခံမည့်သူ သားရတနာမရှိဘဲ အာခဇိမင်းသည် ဘဝဇာတ်လမ်း နိဂုံးချုပ်သွားသည်။

()အာသလိဘုရင်မအာဏာသိမ်းခြင်း (၂၂:၁၀၂၃:၂၁)

 ၂၂:၁၀၁၂  ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်၍ သားတော်ဘုရင် အာခဇိမင်းလည်း တိမ်းပါးသောအခါ မယ်တော်အာသလိသည် မြေးများကို အကုန် အစင်သတ်ဖြတ်ပြီး အာဏာသိမ်းပိုက်သည်။ ဘုရင့်မိသားစုနန်းတွင်းရင်ပြင်တွင် စာတန်သည် ကောင်းစွာလှုပ်ရှားရမ်းကားသွားသည်။ မေရှိယသခင် မပေါ်ထွန်းနိုင်အောင် လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ဖို့ လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ တခေါက်နှစ်ခေါက်မက ၊ အခွင့်အလန်းပေါ်တိုင်း အခေါက်ခေါက်အခါခါ ကြိုးပမ်းသည်။ သို့သော် က ၃:၁၅ တွင်ကတိတော်ပြုထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းလာမည့် မျိုးရိုးလမ်းစဉ်သည် ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစဉ်တော်ကို မည်သည့်အရာကမှ မဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။ ရှင်ဘုရင်၏ သမီးယော​ရှေဘသည် သူ၏တူတော်ယောရှကိုဝှက်ထားသည်။ ယောရှဘသည် ယဇ်ပုရောဟိတ် ယေဟောဒါ၏ဇနီးဖြစ်သည်။ ယေဟောဒါက ယောရှမင်းသားလေးအား ဗိမာန်တော်တွင်တလှည့် နန်းတွင်းထဲတွင် တလှည့် ()နှစ်လုံးလုံး သိုဝှက်ထားသည်။

ဤအရေးအခင်းဖြစ်ပွားနေသည့်အချိန်တွင် ဣသရေလပြည်တွင်လည်း အရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်သည်။ ထိုအကြောင်းများကို ၄ရာ ၈- ၁၁ တွင် ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသည်။