တစ်နေ့တစ်လံ (ဇန်နဝါရီ ၁ရက်)

တစ်နေ့တစ်လံ (ဇန်နဝါရီ ၁ရက်)
/

ကောင်းကင်၏ပြူတင်းပေါက်မှ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကို မျှော်ကြည့်၍ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါ။