တစ်နေ့တစ်လံ (ဇူလိုင် ၁ရက်)

တစ်နေ့တစ်လံ (ဇူလိုင် ၁ရက်)
/
“ထိုအခါမူကား၊ သူတပါးသည် ကိုသိသကဲ့သို့ ငါသိရလိမ့်မည်။” ၁ ကော၊ ၁၃၁၂
ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခင်သူများနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ် ယောက်သိကြမည်ဆိုလျှင် အံ့သြကြမည်မှာ လက်ခံစရာဖြစ်ပါသည်။ ဤအ ကြောင်း နှင့်ပတ် သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာကတိတိကျကျမပြောသော်လည်း အချို့သော အကြောင်းရင်းများကို သမ္မာကျမ်းစာ၌တွေ့ရပါသည်။
– ပထမဦးစွာ၊ တပည့်တော်များသည် သခင်ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက် သောအခါ ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သော်လည်း မှတ်မိ ကြသည်။ ခရစ်တော်၏ရုပ်ခန္ဓာပုံစံသည်မပြောင်းလဲပါ။ အသေမခံမီက “ယေရှု ပဲဖြစ်ကြောင်း” အမှားအယွင်းမရှိနိုင်ပါ။ ဤအချက်က ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုန်းအသရေနှင့် ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်ကိုယ်ခန္ဓာရှိကြမည် ဖြစ် သော်လည်း၊ မိမိတို့၏လက်ရှိထူးခြားသောရုပ်သဏ္ဍာန်လည်း ရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတူတူဖြစ်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ ၁ယော၊ ၃၂ က “ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်တူကြလတံ့” ဟုပြောသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နည်းတူ အပြစ်နှင့်ထာဝရကင်းလွတ်ကြမည်ကို ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ခရစ်တော် နှင့်ခွဲခြား၍ မရအောင် ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံတူမည်မဟုတ်ပါ။
ဒုတိယအချက်မှာ၊ ယုံကြည်သူအချင်းချင်းသိခြင်းသည် ဤလောကထက် ကောင်းကင်၌လျော့နည်းသွားမည်ဟူသောအချက်ကို ယုံကြည်လက်ခံဖို့မဟုတ်ပါ။ ယခုမြေကြီးပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သိကြသည်မှန်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင်လည်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သိကြမည်ဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလုက သက်သာလောနိတ်အသင်းသူအသင်းသားများကို ကောင်းကင် နိုင်ငံတွင်သူ၏ဝါကြွားစရာဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်သည်။ သူတို့သည် ရှင်ပေါလု၏မျှော်လင့်ခြင်း အကြောင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ဦးရစ်သရဖူဖြစ်ကြသည် (၁သက်၊ ၂၁၉)ဟု ရှင်ပေါလုပြောပါသည်။ )
မြေကြီးပေါ်တွင် တစ်ခါမှမမြင်ဖူး၊ မတွေ့ဖူးခဲ့သောသူများကိုလည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင်သိနိုင်မည့်အရည်အချင်းကိုလည်း ယုံကြည်သူများရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းစာကဖော်ပြထားသည်။ ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန် သုံးဦး တို့သည် မောရှေနှင့်ဧလိယကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ တောင်ပေါ်၌တွေ့ခဲ့ကြသည် (မဿဲ ၁၇၄)။
ငရဲမှသူဌေးကြီးသည် အာဗြဟံကိုမှတ်မိသည် (လုကာ ၁၆း၂၄)။ ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်နှင့်ပရောဖက်အားလုံးတို့ကို တွေ့ ကြလိမ့်မည်ဟု သခင်ယေရှုက ဂျူးလူမျိုးများကိုပြောခဲ့သည် (လုကာ ၁၃၂၈)။
ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုဆိုမည့်သူများရှိဖို့ရန် ဤလောကတွင် ဘဏ္ဍာ စိုးကောင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေများကိုမိတ်ဆွေရဖို့အသုံးပြုကြရန် သခင်ယေရှုက သတိပေးထားပါသည် (လုကာ ၁း၉)။
သို့သော်၊ သတိပေးသည့်စကားတစ်ခွန်းထပ်ဖြည့်သင့်ပါသည်။ ကောင်းကင် နိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခင်သူများကိုသိကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြေကြီးပေါ်မှ ဆက်နွယ်မှုပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပါ။
ဥပမာ၊ မြေကြီးပေါ်၌ လင်မယားသည် ကောင်းကင် နိုင်ငံတွင် လင်မယားဆက်နွယ်သောပုံစံမဖြစ်ပါ။ သခင်ယေရှု၏စကားလုံးများက ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါသည် – “ထမြောက်ရာကာလ၌ စုံဘက်ခြင်းကိုမပြု၊ ထိမ်းမြား ပေးစားခြင်းကိုမပြု” (မဿဲ ၂၂၃၀)။