ဗျာဒိတ်ကျမ်း မှတ်စု

၁။        (Intro)ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် သုံ:ထားသော ekkentesan ကြိယာသည် Septuagint of Zechariah မှာkatorchesanto ဖြစ်သည်။

၂။         (Intro)ဟေဗြဲနှင့် ဂရိစာပေတွင် ဗျည်းများကို ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုး သတ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် aleph နှင့်  alphaတို့သည် 1,beth နှင့်  beta   တို့သည်2ဖြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းနာမည်များကို ကိန်းဂဏန်းသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ယေရူ-ဂရိနာမည်(Iesous)ကို888ဟုပြောင်းလဲနိုင်သည်။(8)ဂဏန်းသည် အသစ်စတင်ခြင်း နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟု နိမိတ်ကောက်ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သားရဲကိုလည်း ကိန်းဂဏန်းသို့ ပြောင်းလဲတွက်ယူလျှင် (၆၆၆)ရရှိသည်။ ဤနည်းနိဿယကို အနည်းငယ်ပြုပြင်၍ တွက်ချက်လျှင် “Nero Caesar”သည်လည်း (၆၆၆) ဂဏန်းရသည်။၆၆၆ ရနိုင်သောအခြားနာမည် များလည်းရှိပါသည်။ ထိုသို့းတွက်ချက်ခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော ကိန်းဂဏန်းကို ရှောင်သွားနိုင်ပါသည်။

၃။        (:)NKJV ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဘေးမျဉ်းမှတ်စုသည် အလွန်များပြားသည်။ ရှေးအကျဆုံ:NUကျမ်းနှင့် အဓိကကျမ်း(M) နှစ်ခုစလုံ:ကTR,KJV နှင့် NKJV ကျမ်းတို့ကို ဆန့်ကျင်ရန် တသဘောတည်းရှိကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပထမဦးဆုံးဂရိ ဘာသာဓမ္မသစ်(၁၅၁၆) ထုတ်ဝေသူErasmusထံတွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာမူ တစ်စောင်တည်းသာ ရှိသောအားနည်းချက်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ကျမ်းအခြေမှတ်စုနှင့် ဘေးမျဉ်းမှတ်စုကို အမျိုးမျိုးဖြင့် အနည်းအကျဉ်းသာရေးခဲ့ကြသည်။ ကံအားလျော်စွာ အခြားဓမ္မသစ်ကျမ်းများတွင်မူ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးသားနိုင်ကြသောကြောင့် ဆက်စပ်၍ ကာမိဖာသာရှိသည်။ဤ အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွင်မူ အဓိကမတူညီချက်များကိုသာဖော်ပြကြသည်။ NUနှင့် M သည် အဓိက မူရင်းကျမ်းများကလည်း ကိုးကားထောက်ထားစရာရှိလျှင် အဓိကကျမ်းချက်များကို သာရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။

၄။       (:)NU နှင့်Mကျမ်းတို့၌ “The Beginning and the End”မပါရှိပါ။

Previous Article
Next Article