၄။ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ဧဖက်သြဝါဒစာ ဟေဗြဲသြဝါဒစာ
ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာ ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာ
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ကောလောသဲသြဝါဒစာ ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာပဌမစောင်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ
ပဌမစောင်
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာဒုတိယစောင်
တမန်တော်ဝတ္ထု သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ
ဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာပဌမစောင်
ရောမသြဝါဒစာ တိမောသေသြဝါဒပဌမစောင် ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာဒုတိယစောင်
ကောရိ န္တု သြဝါဒစာပဌမစောင် တိမောသေသြဝါဒဒုတိယစောင် ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာတတိယစောင်
ကောရိ န္တု သြဝါဒစာဒုတိယစောင် တိတုသြဝါဒစာ ရှင်ယုဒသြဝါဒစာ
ဂလာတိသြဝါဒစာ ဖိလေမုန်သြဝါဒစာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း