ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂

(စ) ဆိုးညစ်သော စပျစ်ဥယျာဉ်မှူးပုံဥပမာ (၁၂:၁-၁၂)

၁၂:၁ သခင်ယေရှု၏ ယုဒခေါင်းဆောင်များအဖြေစကားမပေးခြင်းသည် အညံ့ခံခြင်းမဟုတ် ပါ။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ငြင်းပယ်ကြသည့် အကြောင်း ပုံဥပမာဖြင့် ထောက်ပြထားသည်။ စပျစ်ခြံ ပိုင်ရှင်မှာ ကိုယ်တော်ဘုရား ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ မျှော်စင်မှာ တပါးအမျိုးသားနှင့် ဣသရေလလူမျိုးအား သွေးခွဲစည်းခြားသော မောရှေ၏ ပညတ်တရားဖြစ်သည်။ စပျစ်ဥယျာဉ်မှူးများမှာ ဖာရိရှဲများ ကျမ်းတတ် ပုဂိ္ဂုလ်များနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။

၁၂:၂-၅ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးအား ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့် စင်ကြယ်ကြစေ ရန်အစေခံများ ပရောဖက်များကို ထပ်မံစေလွှတ်သည်။ သို့သော် ပရောဖက်အချို့ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၍ သတ်ဖြတ်ကြသည်။

၁၂:၆-၈ မတတ်သာသည်အဆုံးမှာ သားတော် ကိုစေလွှတ်သည်။ ရိုသေကြည်ညိုကြစေဖို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထင်သည့် အတိုင်းမဟုတ်။ ငြင်းပယ်ကြသည့်အပြင် ရန်လိုအသက်ရှာကြသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်မည့်အကြောင်းကို ကိုယ်တော်ဘုရားသိနေသည်။

၁၂:၉ ထိုလူဆိုးများကို ဘုရားရှင် ဘာလုပ်မည်နည်း။ အားလုံးဖျက်ဆီးပစ်မည်။ ပေးထား သည့်အခွင့်အရေးကိုလည်း အခြားသူများသို့ လက်လွှဲမည်။ ဤနေရာတွင် အခြားသူများဆိုသည်မှာ တပါး အမျိုးသားများကိုဆိုလိုသည်။ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာ နောင်တရလာမည့် ဣသရေလအမျိုးဖြစ် နိုင်သည်။

၁၂:၁၀-၁၁ ဤအကြောင်းအရာများကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ကြိုတင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ (ဆာ ၁၁၈:၂၂-၂၃)တွင်ယုဒခေါင်းဆောင်များကမေရှိယသခင်ကို ငြင်းပယ်သည့်အကြောင်းကို အဆောက် အဦးဆောက်လုပ်ပုံဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုကျောက်မြစ်အား ထာစရာနေရာမရှိ။ သို့သော် အသေခံတော် မူပြီးနောက် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအခါ ဘုရားရှင်က ချီးမြောက်နေရာပေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ အဆောက်အဦး၌ အထွဋ်အထိပ်ကျောက်မြစ်အဖြစ်တင်ထားသည်။

၁၂:၁၂ ယုဒခေါင်းဆောင်များက သခင်ယေရှု၏ စကားည် သူတို့ကို စောင်းပြောမှန်းသိသွား ကြသည်။ (ဆာ ၁၁၈) ကျမ်းချက်သည် မေရှိယ သခင်ကို ရည်ညွှန်းကြောင်း သဘောပေါက်သွားကြသည်။ ထိုကျောက်မြစ်ကို သခင်ယေရှုက မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ညွှန်းသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအား ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ရန် လက်ယားနေကြပြီ။ သို့သော် အချိန်နာရီ မကျသေး။ ဇာတာခွင်မကျ သေး။ လူထုပရိသတ်ကြီးက ယေရှုဘက်မှာရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက နေနှင့်ဦးပေါ့ဟု ကြိမ်းမောင်းကာလွှတ်ထားသည်။

(ဆ) ကဲသာဘုရင်ကို ဆက်သမည်လား၊ ဘုရားသခင်ကို ဆက်သမည်လော့ (၁၂:၁၃-၁၇)

ခန်း ၁၂သည် သခင်ဘုရားက ဖာရိရှဲများ၊ ဟေရုဒ်ဝါဒီများ၊ ဇဒ္ဒုကဲများကို တိုက်ခိုက်သည့် အခန်းဖြစ်သည်။ (အငယ် ၅၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၅၊ ၃ရ ကိုကြည့်ပါ)။

၁၂:၁၃-၁၄ ဖာရိရှဲများနှင့် ဟေရုဒ်ဝါဒီများသည် အလိုတူ အလိုပါများဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား အား မုန်းတီးရန်ရှာသူများအဖြစ် မဟာမိတ်ပြုကြသည်။ စွဲချက်တင်နိုင်ရန် သခင်ဘုရား၏ စကားအကျအန လိုက်ကောက်သည်။ ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။ သို့ကြောင့် ယခုတဖန် ရောမအင်ပါယာအတွက် အခွန် ဆက်သမည့် အကြောင်းဖြင့် ကျော့ကွင်းထောင်ကြပြန်သည်။

တပါးအမျိုးသားများအုပ်စိုးမှုအောက်တွင် စံပျော်သော ယုဒလူမျိုးမရှိပါ။ ဖာရိရှဲများက ရောဂါဝေဒနာသဖွယ်ခံပြင်းကြသည်။ အကယ်၍ ကဲသာဘုရင်အား ယေရှုက အခါန်တော်ဆက်သခိုင်းလျှင် ယုဒလူမျိုးထုက ရှုတ်ချကြမည်။ မပေးနှင့် ဟုတားမြစ်လျှင် ရောမအစိုးရ အာဏာကို ဖီဆန်သူအဖြစ် တိုင် တန်းကြမည်။

၁၂:၁၅-၁၆ ယေရှုက ဒေနာရိဒင်္ဂါးပြားလှမ်းတောင်းလိုက်သည်။ (ယေရှုတွင် ပိုက်ဆ့မဆောင် ထားမှန်သိသာသည်) ။ ထိုဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် ကဲသာဘုရင်၏ ပုံသွန်းလောင်းထားသည်။ ထိုသို့ သွန်းလောင်း ခြင်းမှာ ယုဒလူမျိုးများသည် ရောမအစိုးရလက်အောက်၌ လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရ သနည်း။ မယုံကြည်မှု၊ အပြစ်ဒုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် တပါးအမျိုးသား၏ ရုပ်ပုံတွေ့နေ ရပြီ။ မိမိတို့ ဘဝမှန်ကို သဘောပေါက်ကြပြီ။

၁၂:၁ရ ကိုယ်တော်ဘုရားက “ကဲသာဧရာဇ်မင်းပုံပါလျှင် ကဲသာမင်းပိုင်သည်။ ပိုင်ရှင်ကိုပေး ကြပါ။ ဘုရားရှင်ပုံပါလျှင် ဘုရားသခင်ကိုဆက်သကြပါ”ဟုဆိုသည်။ ထိုသူများသည် ပထမအကြိမ်ဆုံးရှုံး ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ နီးရာဓါးရောမအစိုးရကို ကြောက်၍ အခွန်အခပေးဆပ်ရသော် လည်း စိတ်နှလုံးတွင်မူ ဘုရားရှင်ကို မမေ့နိုင်ကြ။ ဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် ကဲသာပုံပါရှိ၍ သာကဲသာဘုရင် အတွက်ပေးရသည်။ လူသည် ဘုရားသခင်၏ ပုသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည် (က ၁:၂၆-၂၇)။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က စိုးမိုးနေသည်။

ယုံကြည်သူများသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အုပ်စိုးမှုကိုနာခံရသည်။ ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ခြင်းမပြု ရ။ အခွန်အခဆက်သရသည်။ အုပ်စိုးသူမင်းများအတွက် ဆုတောင်းပေရသည်။ အကယ်၍ ငြင်းဆန်လျှင် အုပ်စိုးသူမင်းထက်ကြီးမြင့်သော ခရစ်တော်ကိုလည်း မကြည်ညိုရာရောက်သည်။ ငြင်းဆန်ခြင်း၏ အပြစ် ဒဏ်ခံရမည်။ ဘုရားရှင်၏ စီရင်ခြင်းခံရမည်။ ခရစ်ယာန်မှန်လျှင် လောကသားများ နမူနာ ယူဖွယ် ရာခရစ် တော်၏ သက်သေခံကောင်းဖြစ်ရသည်။

(ဇ) ဇဒ္ဒုကဲများနှင့် ထမြောက်ခြင်းပြဿနာ (၁၂:၁၈-၂၇)

၁၂:၁၈ ထိုခေတ်ကာလတွင် ဇဒ္ဒုကဲများသည် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်တတ်သူ၊ ဆင်ခြင် တတ်သူများဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းကို လက်မခံနိုင်ကြ။ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှု ထံရောက်လာကြသည်။ ယုတ္တိယုတ္တာမကျသော ပုံပြင်ဒဏ္ဏာရီဖြင့်စကားစစ်ထိုးကြသည်။

၁၂:၁၉ ဣသရေလမုဆိုးမများနှင့် ပတ်သက်၍ မောရှေစီရင်ထုံးကို ထောက်ပြကြသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားသည် သားသမီးမရခင် သေဆုံးသွားလျှင် သူ့မျိုးရိုးဂုဏ် ထိန်းသိမ်းအမွေဆက်ခံ နိုင်ရန် သေသူ၏ ညီကမုဆိုးမအား သိမ်းပိုက်ရသည် (တရား ၂၅:၅-၁၀)

၁၂:၂၀-၂၃ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ထူးဆန်းထွေလာ စိတ်ကူယဉ်ပုံပမာပြထားသည်။ မိန်မတဦး သည် တယောက်ပြီးတယောက်သေဆုံးသွားသော ညီအစ်ကို (၇)ယောက်နှင် လက်ထပ်ဖြစ်သည်။ (၇)ယောက်စလုံးသေဆုံးကုန်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာကာလတွင် မည်သူ၏ အိမ်သူသက်ထားဖြစ်မည် နည်းဟု ပဟေဋိဆန်ဆန်မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။

၁၂:၂၄ ထိုသို့သော မေးခွန်းကြောင့် ဇဒ္ဒုကဲများသည် သူတို့ကို သူတို့ ဟုတ်လှပြီဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ ယေရှု၏ အဖြေစကားကို စောင့်နေကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အဖြေ စကားကို စောင့်နေကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အဖြေစကား သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုလည်း နားမလည်၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကိုလည်း မသိရှိကြပါသလားဟူ၍ ဖြစ်သည်။

၁၂:၂၅ ပထမဦးဆုံး မသိနားမလည်သည့်အချက်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် စုံမက်ထိမ်မြား ခြင်းမရှိသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ယုံကြည်သူများအချင်းချင်း ဖက်လှဲတကင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြပါမည်။ သို့သော် ယောကျာ်း၊ မိန်းမဟူ၍ မရှိတော့ပါ။ နောက်တဖန် ထိမ်းမြားလက်ထပ် ခြင်းလည်း မရှိတော့ပါ။ ကောင်းကင်ရှိကောင်းကင်တမန်များကဲ့သို့ဖြစ်မည်။

၁၂:၂၆-၂ရ ထို့နောက်ယေရှုက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို တလေးတစားရှိကြသည့် ဇဒ္ဒုကဲများထံ မီးလောင်နေသောခြုံပုတ်မှ မောရှေအား စကားပြောပုံကို ထောက်ပြသည် (ထွက် ၃:၆)။ ဘုရားရှင်က “ငါသည် အာဗြဟံ၏ ဘုရား၊ ဣဇက်၏ ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ ဘုရား”ဖြစ်တော်မူ ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဆိုလို သည်မှာ ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ သေနိုင်သောဘုရားမဟုတ် ကြောင်းရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

မည်သို့ပါနည်း။ ဘုရားရှင်နှင့် မောရှေတွေ့ဆုံသောအခါ အာဗြဟံ၊ ဣဇက်နှင့် ယာကုပ်တို့ သည် သေလွန်ကြပြီမဟုတ်လား။ မှန်ပါသည်။ သူတို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်များသည် ဟေဗြုန်အရပ်ရှိ မာကပေလ အုတ်ဂူတွင် သဂြိုလ်ခဲ့ကြပြီ။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်သောသူများ၏ ဘုရားသို့ဖြစ်နိုင် မည်နည်း။ အောက်တွင် ရှင်းပြထားသည်။

၁။ ဘုရားသခင်က ဘိုးဘေးများထံ မြေနှင့် မေရှိယ သခင်အားဖြင့် ကတိတော်ပြုခဲ့သည်။

၂။ ပေးထားသော ကတိတော်သည် ထိုဘိုးဘေးများ လက်ထက်တွင် မပြည့်စုံသေး။

၃။ မီးလောင်နေသောခြုံပုတ်ထဲမှ ဘုရားရှင်က မောရှေအား စကားပြောချိန်တွင် ဘိုးဘေး များ၏ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည် သင်္ချိုင်းဂူထဲသို့ ရောက်နေကြပြီ။

၄။ ထိုအချိန်ထိ ယေရှုကိုယ်တိုင်က အသက်ရှင်သူများ၏ ဘုရားဟု သူ့ကိုသူ ကြေငြာသည်။

၅။ အဗြဟံ၊ ဣဇက်နှင့် ယာကုပ်သို့ပြုထားသော ကတိတော်ကို ဘုရားရှင်က ပြည့်စုံစေမည်။

၆။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အဓိက ကြန်အင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ဇဒ္ဒုကဲများအား သင်တို့သည် အလွန်မှားကြသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

(ဈ) မဟာစေစားချက် (၁၂:၂၈-၃၄)

၁၂:၂၈ ဇဒ္ဒုကဲများ၏ မာယာပရိယာယ်မေးခွန်းကို သခင်ယေရှုက အချက်ကျကျ ပြန်လည် ဖြေကြားသည်ကို သဘောကျသောကြောင့် ပြန်လည်ဖြေကြားသည်ကို သဘောကျသောကြောင့် ကျမ်း တတ်ပုဂိ္ဂုလ်တဦးသည် ကိုယ်တော်ဘုရားအား ကြည်ညိုလေးစားသောစိတ်ဖြင့် ပညတ်တကာတို့တွင် အဘယ်မည်သော ပညတ်သည် သာ၍ မြတ်သနည်း ဟုမေးသည်။ အခြေခံကျသော မေးခွန်းလည်းဖြစ် သည်။ လူတိုင်းနှင့် လည်းသက်ဆိုင်သည်။ မေးအပ်သောမေးခွန်းဖြစ်သည်။

၁၂:၂၉ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ယုဒများ လက်စွဲကျမ်းကို ကိုးကား၍ “အိုဣသရေလအ မျိုးနားထောင်လော့၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် တဆူတည်းသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏” (တရား ၆:၄) ဟုမိန့်တော်မူသည်။

၁၂:၃ဝ သို့နောက်ဆက်လက်၍ ထာဝရဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဉာဏ်စွမ်းရှိသ မျှချစ်လော့။ ဤပညတ်တရားသည် ပထမပညတ်ဖြစ်၏ ဟု ရှင်းပြသည်။ ဘဝအသက်တာတွင် ဘုရားသ ခင်ကို အချုပ်အခြာအဖြစ်ခံယူထားရှိရမည်။ ဘုရားသခင် ကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးဘွယ်ရာ အခြားအရာမရှိ။

၁၂:၃၁ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတွင် တဝက်သည် အိမ်နီးနားခြင်းများအား ချစ်ခင်မြတ်နိုးရန် သွန်သင်ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို မိမိထက်ချစ်မြတ်နိုးရသကံသို့ အိမ်နီးနားချင်းများကိုလည်း မိမိကဲ့ သို့ ချစ်ခင်ရမည်။ ပထမဦးစားပေးသခင်ဘုရား၊ ဒုတိယဦးစားပေး အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်ရသည်။ ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းများချစ်ခင်ဖို့မပြောပါ။ ဘုရားသခင်ကို အရေးထားသကဲ့သို့ လူကိုလည်း တန်ဖိုးထားရသည်။

၁၂:၃၂-၃၃ ထိုကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂုလ်ကလည်း သခင်ဘုရား၏ အဖြေစကားကို နှစ်ထောင်း အားရလှသည်။ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာထက် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခင်ရမည့်အကြောင်း အိမ်နီးနားချင်းများ ကို အလေးထားရမည့်အကြောင်းဝန်ခံသည်။ မှန်ပါသည်။ လူများသည် ဘာသာရေးပွဲများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာများတွင် စိတ်နှလုံးမပါရှိဘဲ၊ အပေါ်ယံနှုတ်ဖျားမှ သန့်ရှင်းလေဟန် ပြုမူတတ်ကြသည်။ ဘုရား သခင်ကို စိတ်နှလုံးဖြင့် အမှန်တကယ်ချစ်ခင်လျှင် အပြင်ပန်းလက္ခဏာတွင်လည်း အလိုလိုပေါ် ထွန်းလာ ပါသည်။

၁၂:၃၄ ထိုကျမ်းတတ်ကဂ္ဂိုလ်၏ ရင်းတွင်းဖြစ်စကားကို သခင်ယေရှုကြားသိသောအခါ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် အလှမ်းမဝေးတော့ပါဟု မှတ်ချက်ပေးလိုက်သည်။ မှန်ပါသည်။ အပြင်ပန်း လက္ခဏာအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား လိမ်ညာဟန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် သည်လူ့စိတ်နှလုံးကို တန်ဖိုးထားသည်။ အပြစ်များကို ဆေးကြော၍ အသက်ရှင်ရသော တန်ခိုးရရှိရန် အထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်ရပါသည်။

နောက်ပိုင်းတွင်မူကား သခင်ယေရှုအကြောင်းကို သဘောပေါက်ကြသဖြင့် နောက်တဖန် မယာထောင်ချောက်မဆင်ရဲကြတော့ပါ။

(ည) ဒါဝိဒ်၏ သားသည် ဒါဝိဒ်၏ သခင် (၁၂:၃၅-၃၇)

ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက မေရှိယသည် ဒါဝိဒ်၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှ ပေါက်ဖွားမည်ဟု တစိုက်မတ်မတ်ခံယူကြသည်။ ထိုစကားသည် မှန်သယောင်ရှိသော်လည်း အပြည့်အစုံမမှန်ကန်ပါ။ ထိုစကားကို ယေရှုရှင်က ဗိမာန်တော်တွင် ရှင်းပြသည်။ (ဆာ ၁၁၀:၁) တွင် ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်က သူ၏ သခင်မေရှိယပေါ်ထွန်းလာမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မေရှိယသည် ဒါဝိဒ်သားမြေး မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည် နည်းဟုထောက်ပြသည်။ တချိန်တည်းတွင်သားနှင့် သခင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ အဖြေစကားသည်ရှင်း ပါသည်။ မေရှိယသည် လူသားတော်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဘုရားကတိတော်လည်း တချိန်တည်း တပြိုင်တည်းတွင် ရှိသည်။ ဒါဝိဒ်၏ သားလူသားဖြစ်သည် ဒါဝိဒ်၏ သခင်၊ ဘုရားရှင်လည်းဖြစ်သည်။

တရားနာပရိသတ်က ထိုမင်္ဂလာသတင်းစကားကို နှစ်ထောင်အားရကြသည်။ အသေအချာ သဘောမပေါက်ခဲ့သော တရားစကားကို ယခုမူရှင်းလင်းစွာသိရှိကြသည်။ သို့သော် ထိုဘဝင်ကျသူများ တွင် ဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များမပါ။ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြသည်။

(ဠ) ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ထပ်မံသတိပေးခြင်း (၁၂:၃၈-၄၀)

၁၂:၃၈-၃၉ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျာကို အပေါ်ယံအားဖြင့် ဘာသာရေးသမားများဟုဆိုနိုင် သည်။ ဘာသာရေးဆရာများဆင်မြန်းလေ့ရှိသော ဝတ်လုံရှည်များကို အမြဲတမ်းဆင်မြန်းတတ်ကြသည်။ ထိုဝတ်ရုံများသည် သာမန် အဝတ်အစားများထက် ထူခြား၍ စင်ကြယ်သော သဘောအမှတ်လက္ခဏာရှိ သည်။ ထိုဝတ်ရုံများဖြင့် လူမြင်ကွင်းတွင် မင်္ဂလာယူတတ်ကြသည်။ မာန်မာနတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဝတ် ရုံများဖြင့် တရားစရပ်တွင် နေရာယူကြီးမှူးကြသည်။ အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်အားဖြင့် ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းသူ များဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးနယ်ပယ်တွင် သာမက လူမှုဝန်းကျင်တွင်လည်း ဝင်ဆန့် ကြသည်။ ပွဲလမ်းသ ဘင်များတွင်လည်း အကောင်းဆုံးနေရာ၌ အမြိန့် သားနေရာယူကြသည်။

၁၂:၄ဝ အတွင်းစိတ်သရုပ်မှာ မစင်ကြယ်၊ မနာလိုမုန်းတီးကြသည်။ မုဆိုးမများကို ဓါးပြ တိုက်ယူကြသည်။ ဘုရားသခင်အမှုတော်ဟု ဟန်ဆောင်၍ မျောက်ပြဆန်တောင်းကြသည်။ ရှည်းလျားစွာ ဆုတောင်းတတ်ကြသည်။ အရေမရမဖတ်မ၇၊ ဆုတောင်းပဌာနာပြုတတ်ကြသည်။ ဆုတောင်းခြင်းလား၊ အသင်းတော်ကြော်ငြာလား၊ ဒေသနာလား ခွဲခြားမရအောင် စကားကြောရှည်ဆင်မြန်းခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပကာ သနတပ်မက်ကြသည်။ လူများကို လိုက်လံ နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ထင်ပေါ်လိုကြသည်။ အကောင်းဆုံးသော ထိုင်ခုံများတွင် အမြိန့်သားနေရာယူ၍ မာန်တက်ကြသည်။ ဦးစားပေးနေရာတွင် နေရာယူခြင်းဖြင့် အရေး ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ ပြုကြသည်။ မုဆိုးမများကို အနိုင်ကျင့်၊ ဓါးပြတိုင်းခြင်းဖြင့် ဥစ္စာရှာကြသည်။ ရှည်လျားစွာ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လူကြားကောင်းအောင်ပြုတတ်ကြသည်။

(ဋ္ဌ) မုဆိုးမ၏ အလှူငွေနှစ်ပြား (၁၂:၄၁-၄၄)

၁၂:၄၁-၄၄ ဤနေရာတွင် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဥစ္စာဓနတပ်မက်ခြင်းနှင့် မုဆိုးမ၏ ဆက်ကပ်မှုကို ယှဉ်ပြထားသည်။ မုဆိုးမသည် ရှိသမျှကို ပေးလှူသည်။ ကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂုလ်များသည် ငွေ ကြေးအမြောက်အမြားပေးလှူကြသော်လည်း ပိုလျှံသောငွေများကို သာပေးလှူကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သခင် ဘုရားသိသည်။ မုဆိုးမသည် မရှိမဲ့ရှိမဲ့ထဲမှ ငွေဒဂါင်္းနှစ်ပြားကိုသာ ပေးလှူသည်။ သို့သော် ထိုမဆိုးမ၏ ပေးလှူခြင်းသည် အခြားသူများ၏ ပေးလှူခြင်းထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်။ ငွေကြေးတန်ဖိုးအားဖြင့် တွက် ချက်လျှင် သခင်ဘုရာသည် ပေးလှူသော ပမာဏအပေါ်တွင် မရေတွက်ပါ။ ကျန်ရှိနေသေးသောဥစ္စာကို ကြည့်ရှုသည်။ အတိုင်းအတာ ပမာဏအားဖြင့် အနည်းအကျဉ်းသာဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်အတွက် မူ မင်္ဂလာရှိသည်။

ထိုမုဆိုးမ၏ ပေးလှူခြင်း စေတနာအပေါ်တွင် သခင်ဘုရား၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ အမှန်တကယ်ကိုယ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်လျှင် ထိုမဆိုးမ၏ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိသင့် သည်။ သူမရရှိထားသော ဆုလက်ဆောင်များသည် သခင်ဘုရားပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ အရာခပ်သိမ်းကို ကိုယ်တော်ဘုရားပိုင်ဆိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်အများစုသည် အနာဂတ် အတွက် ချွေတာစုဆောင်းကြသည်။ အိုစာမင်းဒစာတွေးပူကြသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို စိတ်မချခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့ဘဝသည် ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်၌ ရှင်သန်ရသည်။ မျက်မှောက် ဘဝတခုုလုံးကို အမှုတော်၌ ဝကွက်အပ်နှံပါ။ သင့်အနာဂတ်အတွက် အာမခံချက်ရရှိသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုရှေးဦးစွာရှာပါ။ နောက်မှ ထိုအရာများကို ပေးမည် (မ ၆:၃၃)ဟု ကတိတော်ပေးထားသည် မဟုတ်လား။

အခြေခံကျပါသလား။ တော်လှန်ရမည်လား။ ခရစ်တော်၏ သွန်သင်ချက်များကို မလိုက်နာ နိုင်လျှင် ကိုယ်တော်၏ အမှုတော်အားပစ်ပယ်ရာရောက်သွားမည်။

Previous Article
Next Article