ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၀

(ခ) တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါးခေါ်ယူခြင်း (၁၀:၁-၄)

၁၀:၁ အခန်းကြီး (၉)နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်တွင်ကောက်ရိတ်သိမ်းမည့်သူများ ပိုမိုစေလွှတ် ပေးဖို့တပည့်တော်များအား ဆုတောင်းခိုင်းသည်။ ထိုဆုတောင်းချက်အတိုင်း ယုံကြည်သူများကိုယ်တိုင် သွားချင်ကြပုံရသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ယောက်သာ ရွေးချယ်လိုက် သည်။ သခင်ဘုရားက ယုံကြည်သူအားလုံးကို ခေါ်ပါသည်။ ထိုယုံကြညည်သူများထံမှ ဣသရေလလူများ ထံသို့ သာသနာပြုဖို့ လူများကို သီးသန့်ရွေကောက်သည်။ ထိုသူများသည် လူထုပရိသတ်ထံသို့သွား၍ အနာရောဂါကင်းငြိမ်းပေးသည်။ နတ်ဆိုးများ၊ မကောင်းဆိုးဝါးများ၊ နှင်ထုတ်ပေးသည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှု၏ ထူးခြားသော တန်ခိုးကို တွေ့ရသည်။ အံ့ဘွယ်အမှုလက္ခဏာတန်ခိုးများကို တပည့်တော် များသို့ လက်သင့် ကမ်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော် တပည့်တော်များမှာ မူထပ်ဆင့်မပေးနိုင်တော့ပါ။

၁၀:၂-၄ ထိုတပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ယောက်မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။

၁။ ရှိမုန်ခေါ်ပေတရု။ အရှိန်အဟုန်ကောင်းသည်၊ စေတနာသဒ္ဓါထက်သန်သည်၊ ချစ်ခင်စုံ မက်သည်။ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မွေးဖွားသူဖြစ်သည်။

၂။ ပေတရု၏ ညီအန္ဒြေ။ သခင်ယေရှုနှင့် ဗတိ္တဇံယောဟန် (ယော ၁:၃၆-၄၀)၊ ပေတရုနှင့် သခင်ယေရှု မိတ်ဖက်ချိတ်ဆက်ပေးသူဖြစ်သည်။ လူများကို သခင်ယေရှုထံပို့ဆောင်ပြီးမှ မိမိအလုပ်ကို ဆက်လုပ်တတ်သူဖြစ်သည်။

၃။ ဇေဗေဒဲ၏ သားယာကုပ်။ နောင်တွင် ဟေရုဒ်၏ ကွပ်မျက်ခြင်းခံရသူ (တ ၂:၂)၊ တပည့် တော်တဆယ့်နှစ်ယောက်တွင် ပထမဦးဆုံးမာတုရအသေခံသူဖြစ်သည်။

၄။ ယာကုပ်၏ ညီယောဟန်။ သခင်ယေရှုချစ်သော တပည့်တော်ဖြစ်သည်။ ရှင်ယောဟန် ခရစ်တော်ဝင်၊ ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာ (ပ+ဒု+တ )စောင်များနှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းရေးသား စီရင်သူဖြစ်သည်။

၅။ ဖိလိပ္ပိ။ နသန်နေလကို ယေရှုထံသို့ပို့ဆောင်သော ဗေရှေဒသားဖြစ်သည်။ တမန်တော် ဝတ္ထုထဲတွင်ပါဝင်သော ဧဝံဂေလိဆရာ ဖိလိပ္ပိမဟုတ်ပါ။

၆။ ဗသောလမဲ။ နာသန်နေလနှင့် အတူတူဟုယူဆရသည်။ သခင်ယေရှုက လှည့်စားခြင်း နှင့် ကင်းသော ဣသရေလလူအစစ် (ယော ၁:၄၇)ဟုခေါ်သူဖြစ်သည်။

၇။ သောမခေါ်ဒေးဒါမတ်။ အမြွာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ သံသယစိတ်ကြောင့် သခင်ဘုရားကို ဝန်ချတောင်းပန်ရသည်။ (ယော ၂၀:၂၀)

၈။ မဿဲ။ အခွန်ခံဟောင်း၊ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းစီရင်ရေးသားသူဖြစ်သည်။

၉။ အာလဖဲ၏သားယာကုပ်။ သူ့အကြောင်းစိုးစဉ်းမျှသာသိရသည်။

၁၀။ သဒ္ဒဲခေါ်ေလဗဲ။ ယုဒလူမျိုးယာကုပ်၏ သား(လု ၆:၁၆)ဖြစ်သည်။ ယော ၁၄:၂၂ တနေရာတွင်သူံနာမည်တွေ့ရသည်။

၁၁။ ကာနုနိတ်သား ရှိမုန်။ လု ၆:၁၅ တွင်ဇေလုပ်ဟုခေါ်သည်။

၁၂။ ယုဒရှကာရုတ်။ သခင်ယေရှုအား သစ္စာဖောက်သူ။

တပည့်တော်များသည် ပျမ်းမျှ အသက် (၂၀)အရွယ်လူပျိုလူရွယ်လူပျိုလူရွယ် များဖြစ်ကြ သည်။ လူငယ်လူရွယ်များသည် ဖြတ်လတ်သန်စွမ်းသော အရည်အချင်းရှိသူများဖြစ်သည်။ ဘဝတခုလုံးကို သခင်ယေရှုထံသို့ပုံအပ်သူများဖြစ်သည်။

(ဂ) ဣသရေလများထံသို့သာသနာပြုခြင်း (၁၀:၅-၃၃)

၁၀:၅-၆ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအား ဣသရေလအိမ်များသို့သာဝင်ရန် အထူး မိန့်မှာလိုက်သည်။ ဤစေလွှတ်ခြင်းကို လု ၁၀:၁ တွင်ဖော်ပြသောတပည့်တော် ခုနှစ်ဆယ်စေလွှတ်ြခင်းနှင့် မရောနှောစေလိုပါ။ မ ၂၈:၁၉-၂ဝ တွင်ပါရှိသော မဟာစေစားချက်နှင့်လည်း မတူပါ။ ဘုရားသခင်နိုင်ငံ တော်တည်လုနီးကြောင်း ခရီးကို ဟောပြောခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့မိန့်မှာချက်များသည် ကာလစဉ်ဆက် တည်မြဲသည်။ ဤခရီးသည် ယာယီစေခိုင်းခြင်းဖြစ်သည် (လု ၂၂:၃၅-၃၆)။

မိန့်မှာလိုက်သည်မှာ ရှမာရိနှင့်တပါးအမျိုးသားများအိမ်ထဲသို့ မဝင်ကြနှင့်ဤသာသနာ့ခရီး ၏ အဓိကသတ်မှတ်ချက်မှာပျောက်သော သိုးဖြစ်သည်။ ဣသရေလများ၏ အိမ်ထဲသို့ ဦးစားပေးဝင်ရန် ဖြစ်သည်။

၁၀:ရ ဟောကြားရမည့် သတင်းစကားမှာ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည် လုနီးသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လက်မခံငြင်းပယ်ကြလျှင် သီးခံခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းမရှိ။ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ဖို့ရန် အရှင်သခင်ကြွရောက်တော်မူပြီ။ ထို့ကြောင့် လက်ခံမည်လား၊ ငြင်းပယ်မည်လား ဆုံးဖြတ်ရမည်။

၁၀:၈ တပည့်တော်များသည် သတင်းစကားဟောပြောဖို့ အသီးသီးထွက်ခွာကြလေပြီ။ သတင်းစကားဟောပြောလျက်ဖျားနာသူကို ကျန်းမာစေသည်။ ကုဋိနူနာသည်များအားရောဂါကင်းစင်စေ သည်။ နတ်ဆိုးစွဲသူများကို နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ပေးကြသည် ၁၆ ယုဒများသည် နိမိတ်လက္ခဏာမြင်မှ ယုံတတ်ကြသောကြောင့် ထိုတန်ခိုးလက္ခဏာများကို သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များထံ ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

သခင်ဘုရားက ဘုန်းတန်ခိုးပေးလိုက်သော ကြောင့် တပည့်တော်များသည် အမှုတော် ထမ်းဆောင်ရာတွင် စွပ်စွဲခြင်း၊ မခံရကြ။ ခရစ်တော်ပြုတော်မူသည့် အတိုင်းအဖိုးအခမယူဘဲ၊ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာပေးကြသည်။

၁၀:၉-၁ဝ ထိုခရီးစဉ်အတွက် တကူးတကပြင်ဆင်စရာမလို။ ဣသရေလလူမျိုးထံသို့ တရားဟောပြောပြီးသောအခါ ယုဒလူမျိုးများက ကျွေးမွေးထောက်ပံ့လိမ့်မည်။ သို့အပြင် ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးနီ၊ ထည့်စရာအိတ်၊ အင်္ကျီနှစ်ထည်၊ ဘိနပ်နှင့်တောင်ဝှေး ယူစရာမလို။ အပိုဘိနပ်နှင့် တောင်ဝှေးမယူရဆိုခြင်း မှာ သုံးလက်စ ဘိနပ်နှင့် တောင်ဝှေးကိုသာ ယူဆောင်ခွင့်ပြုသည်။ (မာ ၆:၈)။ တနေ့စားဖို့ တနေ့စာအ ဆင်ပြေသွားမှာပါဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

၁ဝး၁၁ တည်းခိုဖို့အိမ် မည်သို့စီစဉ်မည်နည်း။ မြို့ထဲသို့ဝင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ထိုက်တန် သောအိမ်ကိုလိုက်ကြည်ရမည်။ တပည့်တော်အားလက်ခံသူသည် သခင်ဘုရားကိုလည်း လက်ခံသူဖြစ် သောကြောင့် သတင်းစကားဟောပြောရမည်။ အခြားအိမ်လိုက်လံရှာဖွေခြင်း၊ လမ်းသလားခြင်းမလုပ်ရ။ ထိုမြို့မှ မထွက်မချင်း ထိုတအိမ်တည်း၌ သာတည်းခိုရမည်။ ထိုထက်ဇိမ်ကျသော အိမ်မရှာရ။

၁၀:၁၂-၁၄ တပည့်တော်များကို လက်ခံသော အိမ်အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးရသည်။ မိသားစုခင်မင်မှု၊ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကို လေးစားရသည်။ အကယ်၍ တပည့်တော်များအား ငြင်းပယ်လျှင် ထိုအိမ်သည် ဘုရားရှင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် မထိုက်တန် သူဖြစ်သည်။ ထိုမျှသာမက ဘုရားသခင်၏ စိတ် တော်နှင့် မထိတွေ့သူများဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အိမ်မှထွက်ခွာသည့်အခါ ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် မထိ တွေ့သူအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ခြေထောက်ဖုန်ခါခဲ့ရသည်။ တပည့်တော်များ ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ကိုယ်တော် ဘုရားအား ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၁၅ ထိုသို့သော အိမ်သည် တရားစီရင်ရာနေ့တွင် သောဒုံနှင့် ဂေါမောရမြို့ထက် ဆိုးဝါး သော အရသာမြည်းစမ်းကြရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ငရဲပြည်ရွာလားကြမည်။ တနည်းအားဖြင့် အခြားသူများ ထက်ပိုမိုအရသာဆိုးမည်။

၁၀:၁၆ တပည့်တော်များအား ဝံပုလွေအလယ်တွင်လွှတ်ထားသော သိုးသကဲ့သို့စေလွှတ် ခြင်းဖြစ်၍ ဘေးပတ်လည်တွင်အမဲဖျက်မည့်သူများ စောင့်မျှော်နေကြကြောင်း သတိပေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် မြွေကဲ့သို့လိမ္မာပါးနပ်ရမည်။ အန္တရာယ်ဒုက္ခပေးမည့်သူများကို ပါးနပ်စွာ ရှောင်ရမည်။ ချိုးငှက် ကဲ့သို့သိမ်မွေ့၍ သများကို ဒုက္ခမပေးရ။ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း ဝတ်ရုံဖြင့် ကျရောက်မည့်ဘေးရန် ကို ကွယ်ကာရမည်။

၁၀:၁ရ မယုံကြည်သူယုဒများ၏ ဘေးရန်ကို လည်းသတိပေးထားသည်။ ရာဇာဝတ်တရား ရုံးသို့တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ တရားစရပ်သို့ခေါ်၍ ယမထာ ကြိမ်လုံးဖြင့် ရိုက်နှက်နိုင်သည်။ သို့ကြောင့် အရပ် သားနှင့် ဘာသာရေးသမားနှစ်ဦးစလုံးကို လျှော့မတွက်ကြဖို့ မှာလိုက်သည်။

၁၀:၁၈ ယေရှုနာမတော်ကြောင့် ရှင်ဘုရင်နှင့် အစိုးရမင်းများရှေ့သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း စိုးရိမ်စရာမဟုတ်။ လူ၏ မကောင်းသော စိတ်သဘောအကြံအစည် များကို ဘုရားသခင် အောင်မြင်ထားပါသည်။ “လူသည် ဆိုးညစ်ခြင်းသဘောရှိ၍ ဘုရားရှင်သည် အောင်မြင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ် သည်” တပည့်တော်များသည် အုပ်စိုးသူမင်းနှင့် တပါးအမျိုးသားများအပေါ်တွင် ပုံသက်သေကောင်းပြသ ရန်အခွင့် အရေးထူးရရှိသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်း ကောင်းစေချင်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် အုပ်စိုးသူမင်းမာျး၏ ဖိစီးမှုဒဏ်ကို မရှုမလှခံကြရသော်လည်း လက်စားခြေတုန့်ပြန် ခြင်းမပြုရ။

၁၀:၁၉-၂ဝ တရားရုံး၊ တရားခွင် ရောက်သော အခါ မည်သို့ လျှောက်လဲရမည်နည်း ဟုတွေးပူစရာမလိုပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဉာဏ်ပညာပေးပါလိမ့်မည်။ အမှန်စကားသာဆို လိုက်ပါခရစ်တော်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အစွန်နှစ်ဘက်ရှောင်ရန် အပိုဒ်ငယ် (၁၉)က သတိပေးထားသည်။ ပထမအချက်မှာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးကြိုတင်ကြံစည်စရာမလို။ ဒုတိယ အချက်မျာ ယနေ့ခေတ်ကာလသည် ယုံကြည်သူများနှင့် မသက်ဆိုင်။ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်၏ သွန်သင်ချက် ကို စောင့်မျှော်နေရမည်။ အဓိကပြောရမည့်အချက်မှာ ဘုရားသခင်ပေးသော ဉာဏ်ပညာအတိုင်း ပြောဆို ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၏ နှုတ်ပါးစပ်ကို ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဘိသိက်ပေးထားပါသည်။

၁၀:၂၁ လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းနှင့် သစ္စာဖောက်ခြင်းလည်း ကြုံရမည့် အကြောင်း တပည့် တော်မျးကို သတိပေးထားသည်။ ညီအကိုအချင်းချင်း တရားစွဲဆိုကြမည်။ ဖခင်က သားကို သစ္စာဖောက် မည်။ သားသမီးများကလည်း မိဘများကို ပုန်ကန်ခြားနားကြမည်။ မိဘများကိုရန် ဘတ်ပြုသေစေကြ လိမ့်မည်။

ထိုအကြောင်းကို J.C. Macaulay ကဤသို့ရှင်းပြထားသည်။

ယုံကြည်သူများသည် လောကသားများ၏မုန်းတီးခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ အစေခံသည် သခင်ထက်ရန်သူ့ထံမှ ကောင်းသော မျော်လင့်ချက်မျှော်ကိုးရိုးမရှိပါ။ အကယ်၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဟုဆိုလျှင် တပည့်တော်များသည်လည်း ကားတိုင် ထမ်းစရာအကြောင်းမရှိ။ ဆူးညှောင့် ဘက်သက်ဆိုလျှင် လူသားများအတွက်လည်း အကျိုးမရှိ။ လောကသားများ၏ မုန်းတီးမှုခံရ ခြင်းသည် “ခရစ်တော်၏ နာမတော်၌မှန်လျှင်”မုန်းတီးကြပါစေ။ သခင်ဘုရားက အဖိုးအခဆုလက်ဆောင် ပြန်ပေးပါမည်။၁၇

၁၀:၂၂-၂၃ တပည့်တော်များသည် လူများ၏ မုန်းတီးခြင်း ခံကြရမည်။ သို့သော် အဆုံးတိုင် အောင် တည်ကြည်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခကို စိတ်ရှည် စွာသီးခံနိုင်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟု နားလည်ရသည်။ သို့သော် စိတ်ရှည်သီးခံခြင်းရှိလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟုမဆိုလို။ ကယ်တင်ခြင်းသည် အဖိုးစားနာမပါဘဲ၊ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အခမဲ့ ဘုရားရှင်ပေးသောလက်ဆောင် (ဧဖက် ၂:၈-၉)ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများသည် ခန္ဓာကိုယ် သေခြင်းမှလွတ်မြောက်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ယခင်ကျမ်းပိုဒ်တွင် အချို့တပည့်တော်များ သေကြရမည်ဟုဆိုထားပါသည်။ ရှင်းရှင်းလေးပြောရလျှင် စိတ်ရှည်သီးခံသူသည် ကြုံတွေ့ရသော အခက် အခဲကို လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟု နားလည်ရသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို အဆုံးတိုင်အောင် သီးခံနိုင်သူများ သည် တကယ် ယုံကြည်သူများသာဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဝေးကွာလှသော အနာဂတ်ကို ရုတ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာနိုုင်သည်ဟု ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဖော်ပြထားသည်။  ပရောဖက်ပြုချက်များသည် ကာလအချိန်တန်ကြာမှ ပြည့်စုံသည်လည်းရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သခင်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမည့်အကြောင်းကို ရှင်းပြ ချက်မပါရှိဘဲ၊ ကျမ်းပိုဒ်တိုလေးတွင်သာဖော်ပြသည် (ဟေရှာ ၅၂:၁၄-၁၅၊ မိက္ခာ၅:၂-၄) ကျမ်းပိုဒ်ကို ယခု အငယ် ၂၂-၂၃တွင် ကူးပြောင်းထားသည်။ တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါးအား ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည့် အကြောင်း၊ ထိုကာလ၌ သစ္စာရှိစွာ ယုံကြည်သောယုဒများလည်းရှိကြောင်း သတိပေး ထားသည်။ စုံစမ်းခြင်းအကြောင်းကို ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းမှ ဒုတိယ အကြိမ်ကြွလာခြင်းသို့ ခုန်ကူး သွားသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၃ သည်လည်း တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါးသို့ ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ “တမြို့ ၌သင်တို့ ကို ညှဉ်းဆဲလျှင် တမြိုု့သို့လာလော့” ဟုမိန့်မှာ ထားသည်။ မင်းဆိုးမင်းညစ် သက်ဦးစံပိုင် စနစ်အောက်၌ ခရစ်ယာန်များလွတ်မြောက်လမ်းမရှိ။ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အန္တရာယ်မှ တိမ်းရှောင် ခြင်းသည် မမှားပါ။ ဆက်လက်၍ “ဣသရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကို သင်တို့လှည့်လည်၍ မကုန်မီ လူသားသည် ကြွလာလိမ့်မည်”ဟုမိန့်မှာထားသည်။ ဤကျမ်းစကားမှာ တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါး၏ သာသနာ့ခရီးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားတော်သည် တပည့်တော်များ အလယ်တွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက အေဒီ ၇ဝခုနှစ်တွင် ယေရုရှလင်ပျက် စီးမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည် ဟုဆိုကြသည်။ ဤနေရာတွင် လူသားတော်ရောက်လာမည့်အကြောင်း နှင့် ပတ်သက်၍ အသေအချာပြောရန် ခက်ခဲသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့် ပိုမိုနီးစပ်သည်။ ဘေးဒဏ် ကြီးကာလတွင် သစ္စာရှိသော ယုဒယုံကြည်သူများသည် နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ခွင့် ရကြမည်။ ဣသရေလမြို့ ကြီးပြည်ရွာအနှံ့သို့ ဧဝံဂေလိသတင်းမရောက်မီ ရန်သူများ အနိုင်ယူ၍ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ဖို့ သခင် ယေရှုရောက်လာမည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၃နှင် မ ၂၄:၁၄ သည် ဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဣသရေလမြို့ ကြီးများအားလုံးသို့ လှည့်လည်၍ မကုန်မီလူသားတော် ရောက်လာမည် ဟုဆိုသည်။ သခင်ယေရှု ဒုတိယ အကြိမ်မကြွလာမီ ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ဧဝံဂေလိသတင်းရောက်ရှိမည်]ု ဆိုထားသည်။ အသအချာ စဉ်းစား လျှင် မဆန့်ကျင်ကြပါ။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို လက်မခံချင်သောသူ တသိုက်မှအပ လူမျိုးတိုင်းသို့ ကြားသိ စေရမည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသတင်းစကားကြားပြောသူများသည် ဣသရေလလူတိုင်းသို့ ဟောပြောခြင်းမစေံခင်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံရခြင်း၊ ဆင်းရဲ ဒုကု္ခရောက်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ အဟန့်အ တားကြုံကြမည်။ ထို့ကြောင့် ဣသရေလမြို့ကြီးတိုင်းသို့ မရောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၂၄-၂၅ တပည့်တော်များသည် မကြာခဏအံ့ဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးနှင့် ကြုံတွေ့ကြရသည်။ ခရစ်တော်ပင်လျှင် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရလျှင် တပည့်တော်များ သည် အဘယ်ကြောင့် မခံရကြမည်နည်း။ အပိုဒ် ငယ် ၂၄နှင့် ၂၅တွင် တပည့်တော်များနှင့် သခင်ဘုရား၏ ဆက်စပ်မှုကို ပုံဥပမာပေးဖော်ပြထားသည်။ ကျမ်းပိုဒ်တွင် ပါရှိသည့် တပည့်၊ အစေခံနျင့် အိမ်သားသည် တပည့်တော်များကို ကိုယ်စားပြု၍ ဆရာ၊ သခင်နှင့် အိမ်ရှင်သည် ကိုယ်တော်ဘုရားဖြစ်သည်။ တပည့်များသည် ဆရာထက်မကြီးနိုင်ဆိုခြင်းမှာ တပည့်တော်များသည် ကိုယ်တော်ဘုရားထက် မကြီးမြတ်နိုင်၊ အစေခံ တပည့်တော်များသည် သခင်ကိုယ် တော်ဘုရားထက်မကောင်းစားနိုင်၊ အိမ်သားများကို ဗေလဇေဗုလ (E kronite ဘုရား၊ ယုဒများက စာတန် နတ်ဆရာကြီးကို ခေါ်သောစကား)ဟုခေါ်လျှင် အိမ်ရှင်ကိုယ်တော်ဘုရားသည် အိမ်သားများထက် ကြီးမြတ်သည်။ သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင် လူသားများ၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရလျှင် တပည့်တော်များငြင်းငယ် မှုခံ ရခြင်းသည် မဆန်း။

၁၀:၂၆-၂ရ တပည့်တော်များအားစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဖို့ (ငယ် ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၁) တို့တွင် သုံးကြိမ်တိုင် တိုင်အားပေးထားသည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ ရန်သူများကို မကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်။ ယခုကာလတွင်သမ္မာ တရားကို ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် လူများက မသိမမြင်ကြ။ သို့သော် မကြာသော ကာလမှာရဲဝံပြောင် မြောက်စွာပြောကြားကြရမည်။ တီးတိုးပြောခဲ့သော စကားများကို လျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အော်ဟစ်ကြွေး ကြော်ပြောဆိုကြရမည်။

၁၀:၂၈ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိမည့် ဒုတိယအချက်မှာ အသတ်ခံမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ လူသတ်သမားများသည် လူခန္ဓာကိုယ်သာလွန်ဆုံး သတ်နိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်များအတွက် ခန္ဓကိုယ်သေ ခြင်းသည်မှုစရာမဟုတ်။ အထူးသဖြင့် နာမတော်၌ သေခြင်းသည် ပို၍မြတ်သေးသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်း၊ နူနာရောဂါ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ သေခြင်းမှ ထာဝရဘုန်းတန်ခိုးသို့ ကူးပြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ လူဆိုးများ၏ လုပ်ရပ်သည် ခရစ်ယာန်များ အတွက် ဘုရားသားဘဝသို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ် သည်။

လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်းထက် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်ကို ငရဲ၌ ဖျက်ဆီးနို်င်သော သူကို သာ၍ ကြောကြလော့။ စိဝိညာဉ်ပျက်စီးခြင်းသည် အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးမှုကြီး ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ထာဝရကွေကွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ဝိညာဉ် ပျောက်ဆုံးခြင်းသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နို်င် သော ပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်သည်။

အပိုဒ်ငယ် (၂၈)နှင့်ပတ်သက်၍ John Knox က “ဘုရားသခင်ကို စိုးကြောက်သူသည် ဘယ်သောအခါမှ လူ့မျက်နှကို မကြောက်”ဟု ဆိုသည်။

၁၀:၂၈ စုံစမ်းဆင်းရဲခြင်း၊ အကြပ်အတည်း အလယ်တွင် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေပါစေ။ ဘုရား ရှင်က တပည့်တော်များကို ကွယ်ကာစောင့် ရှောက်ပါသည်။ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်သည့် အကြောင်းကို စာကလေးပုံပြင်နှင့် ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ ကြေးနှစ်ပြားဖြင့် ဝယ်ယူထားသော စာကလေးပင်လျှင် ခမည်း တော်ဘုရား၏ အလိုတော်မရှိလျှင် အမွှေးတပင်မကျွတ်၊ အသက်မသေရဟုဆိုသည်။ ဆရာကြီးတပါးကမူ “ဘုရားသခင်သည် စာကလေး၏ အသုဘကိုလည်း တက်ရောက်သည်”ဟုဆိုသည်။

၁၀:၃၀-၃၁ ထိုကဲ့သို့ပင် ဘုရားရှင်သည် စာကလေး၏ အသက်ကံကြမ္မာကို ဂရုစိုက်လျှင် ဘုရားသားသမီးများမူကား ဆိုဘွယ်ရာမရှိ။ ခေါင်းပေါ်ရှိဆံခြည်တမျှင်မှစ၍ ရေတွက်သိရှိထားသည်။ လူ့ဆံ ခြည်တမျှင်ကို စာကလေး၏ အသက်ထက် တန်ဖိုးထားသည်။ တပည့်တော်တယောက်၏ အသက်ကံကြ မ္မာသည် စာကလေးအပေါင်းထက် တန်ဖိုုးကြီးပါသည်။ သို့ကြောင့် အဘယ်အရာကို စိုးရိမ်ကြောက်ရတော့ မည်နည်း။

၁၀:၃၂ သို့ကြောင့် လူ့ရှေ့သူရှေ့တွင် တပည့်တော်များအား စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ဝန်ခံဖို့ မသင့် ပေဘူးလား။ လောကသားများအလယ်တွင် ခရစ်တော်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝန်ခံသူများကို သခင်ခရစ်တော်က ကောင်းကင်နို်င်ငံရှိအဘဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြုလုပ်လက်ခံမည်။ ဝန်ခံခြင်းဆိုသည်မှာ စိတ်နှလုံး၊ နှုတ်ဖြင့် သခင်ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သိကျွမ်းဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းပင် တပည့်တော်က တဆယ့် နှစ်ပါးတို့သည် ခရစ်တော်အား ဝန်ခံခြင်းကြောင့် မာတုရ ဖြစ်သွားကြရသည်။

၁၀:၃၃ လူ့လောကမှာ ခရစ်တော်ကို လက်မခံ၊ ငြင်းပယ်သူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံအဘ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ခရစ်တော်၏ ငြင်းပယ်ခြင်းပြန်ခံရမည်။ ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုသည်မှာလည်း မိမိ ဘဝ အသက်တာတွင် ခရစ်တော်အား အသိအမှတ်မပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူသည် ခရစ်တော်၏ “သင့်ကို ငါမသိဘူးပါလား”ဟူသော စကားကြရမည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြသော ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပေတရု ၏ငြင်းပယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်။ အကျင့် သီလ ဘဝတခုလုံးတွင် ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

(ဃ) ငြိမ်းချမ်းရေးပေးရန်မဟုတ်၊ ဓါးပေးရန် (၁၀:၃၄-၃၉)

၁၀:၃၄ ကိုယ်တော်ဘုရားကြွလာခြင်း၏ လက်တလောကြုံတွေ့ရမည့် အကျိုးဆက်များကို မြင်သာအောင်ဖော်ပြထားသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးဖို့လာရန်မဟုတ်၊ ဓါးပေးဖို့လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကိုယ် တော်ဘုရားဆိုထားသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်း ပေးဖို့ အမှန်တကယ် မလာ (ဧဖက် ၂:၁၄-၁၇)။

၁၀:၃၅-၃ရ ဆိုလိုရင်းမှာ ခရစ်တော်နောက်လိုက်သို့ လိုက်သူများသည် မိသားစုများနှင့် ကွေကွင်းရမည်။ မယုံကြည်သောသားအတွက် ဖခင်စိတ်ဆင်းရဲရမည်။ မလိမ္မာသော သမီးအတွက် ယုကြည်သူမိခင်စိတ်ညစ်ရမည်။ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်း၊ မခံရသော ချွေးမကြောင့် ယောက္ခမ စိတ်စနိုးစ နှောင့်ဖြစ်ရမည်။ သို့ကြောင့် မိသားစုအရေးနှင့် ခရစ်တော်အကြားတွင် ရွေးချယ်ဆရာပေါ်ပေါက်လာမည်။ ခရစ်တော်နောက်တော်သို့ အမှန်တကယ်လိုက်သေူသည် နောက်ပိုင်း သံယောဇဉ်အတွယ်အတာမရှိ။ သခင်ဘုရားသည် မိဘများအား သားသမီးများအပေါ်တွင် အုပ်စိုးဦးဆောင်စေသည်။ တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ ပေးဆပ်ရမည့် အကြီးဆုံးသော တန်ဖိုးမှာ မိသားစုဖီစီးမှုသံယောဇဉ်ငြိတွယ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို ယုံကြည်သူဘဝအသက်တာတွင် မကြာခဏကြုံတွေ့ရသည်။

၁၀:၃၈ သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းသည် မိသားစုဖွဲ့နှောင်မှုမိသားစုအခွင့်အရေး၊ မိသားစိုဘဝ ကို ဓါးပြတိုက်ဖို့ ဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်းကို ထမ်း၍ ငါနောက်သို့မလိုက်သူသည် ငါနှင့် မထိုက်မတန်”ဟု ဆက်လက်မိန့်ဆိုထားသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆို သည်မှာ ဘဝအသေခံခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဘဝအသက်တာတစ် ခုလုံးကို ခရစ်တော်အတွက် ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ခရစ်တော်အတွက် အသေခံဝံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တပည့်တော် တိုင်း ခရစ်တော်အတွက် အသက်ပေးရသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ခရစ်တော်အတွက် အသက်ပေးဖို့ ဝန်မလေးခြင်၊ အမှုတော်အတွက် မိမိအသက်မနှမြောခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၃၉ ခရစ်တော်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူသည် ကိုယ်ကျိုးအတ္တကို မျက်နှာလွှဲသူဖြစ်သည်။ မိမိ အသက်ကို တွေ့သောသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ င့ါကြောင့် မိမိအသက်ရှုံးသောသူမူကားအသက်ကို တွေ့လိမ့်မည်ဟု သခင်ဘုရားမှန်ထားပါသည်။ လူ့ဘသအသက်တာတွင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး အရာမှာ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ဦးစားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဝဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဘဝတာမှာခရစ်တော်ထံသို့ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိဘဝအသက်တာ လောကအခွင့် အရေးဆုံး ရှုံးသူသည် ခရစ်တော်ထံတော်ပါးမှ အဘိုးတန် ဆုလက်ဆောင်များပြန်လည်ရရှိပါသည်။

(င) သောက်ရေတခွက် (၁၀:၄၀-၄၂)

၁၀:၄ဝ လူတိုင်းက တပည့်တော်များ၏ တရားဟောကြားချက်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်မဟုတ် မေရှိယသခင်အား ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုလက်ခံသူများရှိသည်။

တပည့်တော်များကို ကြိုဆိုလက်ခံခြင်းသည် သခင်ခရစ်တော်ကို ကြိုဆိုလက်ခံရာလည်း ရောက်ပါသည်။ သံတမန်ကို လက်ခံရာလည်း ရောက်ပါသည်။ ထို့ထက်မက သားတော်ကို စေလွှတ်တော် မူသော အဘဘုရား သခင်ကိုလည်း လက်ခံရာရောက်ပါသည်။ သံတမန်ကို လက်ခ့သူသည် ထိုသံတမန် ကိုစေလွှတ်သောမင်းကို လက်ခံခြင်းဖြစ်၍ မိတ်ကောင်းဆွေသဟာဖြစ်ကြသောကြောင့် ထိုနိုင်ငံတော်သို့ ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာ ဝင်ထွက်လည်ပတ်ခွင့် ရရှိသွားပါသည်။ နှစ်ပြည့်တပြည် ရွှေလမ်းငွေလမ်းပေါက်သွား ပါသည်။

၁၀:၄၁ ပရောဖက်မျက်နှာကို ထောက်၍ ပရောဖက်ကိုလက်ခံသောသူသည် ပရောဖက် အကျိုးကို ခံရလတံ့။ ထိုအကြောင်းကို A.T.pierson က ဤသို့ဖွင့် ဆိုထားသည်။

ယုဒလူမျိုးအတွက် ပရောဖက်ရာထူးသည် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ရှင်ဘုရင်မင်းများသည် ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်းအတိုင်းအုပ်ချုပ်ကြသည်။ ထိုစည်းမျဉ်း ကလ နားများကို ပရောဖက်များက ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ခံယူကြသည်။ ပရောဖက်များသည် ဘုရားသခင်ထံ မှာလာသူများဖြစ်၍ အခြားသူများနှင့် ဘုရင်များ ထံသို့ ဖွင့်ပြပေးသူများ ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ကို လက်ခံသူ သည် ပရောဖက်ခံစားရသော အကျုးကျေးဇူးခံစားရမည်ဟု သခင်ယေရှုက မိန့်မှာ ထားသည်။ ပရောဖက် ကို ပံ့ပိုးလျှင် ထိုသူလည်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်းခံရမည်။ သင့်ကို သင်လည်း စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ဒေသနာ ဟောကြားသူအား ဝေဖန်သလား၊ ကူညီသလား၊ ဒေသနာရှင်ကို ဆုတောင်းပေးသလား။ သူတပါးကို အားပေးချီးမွမ်းလျှင် သင်သည် လည်းကံတူအကျိုးပေရာလက်ဆောင်ခံစားရမည်။ သို့သော် အားပေးကူညီ ဖို့ချီးမွမ်းဖို့ တာဝန်ပျက်ကွက်လျှင် သင့်ဆုလက်ဆောင်များလည်း ဆုံးရှုံးမည်။ သူတပါးကို အားပေးအား မြှောက်ခြင်းသည် မင်္ဂလာတပါးဖြစ်သည်။ သူတပါး ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အမူအရာဟန်ပန်အနေအထား နှင့် လေသံများကို မဝေဖန်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြောမည့် အစားခွန်အားရ သော အပိုင်းကို နှုတ်ဖွင့် ချီးမွမ်းပါ။ ဝန်ခံပါ။ ဤသူသည် သင်ဝိညာဉ်အတွက် ဘုရားသခင် စေလွှတ်သော ပရောဖက်ဟုတ်ပါသလား။ သူဟောပြော သောစကား၊ သူ့အလုပ်၊ သူ့အမှုလက်သင့်ခံလျှင်တူသော အကျိုးရပါသည်။ ၁၈

ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ မျက်နှာထောက်၍ ဖြောင့်မတ်သောသူကို လက်ခံသူသည် ဖြောင့် မတ်သောသူ၏ အကျိုးကို ရလတံ့။ အချို့က ရုပ်ရည်သွင်ပြင် ကျန်အင်လက္ခဏာသို့မဟုတ် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း များဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်တတ်ကြသည်။ အမှန်တကယ် စိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်သူသည် စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချကြ သည်။ တပည့်တော်ကဲ့သို့သော သူများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် သခင်ဘုရား ကိုယ်တိုင်ကို စောင့်ရှောက် ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၄၂ တပည့်တော်များအား ဧည့်ဝတ်မကျေပွန်သူများကို ခရစ်တော်ဘုရားက သတိပေး ထားသည် သို့သော် ခရစ်တော်၏ တပည့်တော်မှန်းသိ၍ အခွက်ပေးကမ်းသူသည် တူသော ဆုလက် ဆောင်ပြန်လည်ရရှိမည်ဟု သခင်ဘုရားက မိန့်မှာ ထားသည်။

သခင်ဘုရားက တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါးအား ဣန္ဒြေသိက္ခာရှိရှိဖြင့် နေထိုင်သွားလာဖို့ ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်သည်။ သွားလေရာမှာ ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ထောင်ချ ခြင်းခံရမည်။ ယုတ်စွအဆုံးအသေသတ်ခြင်းခံရမည်။ သို့သော်လည်း သခင်ဘုရားအတွက် သခင်ဘုရား ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို မမေ့ကြနှင့် ဟုမှာလိုက်သည်။

Previous Article
Next Article