ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၁၃

() အဘိယမင်း (အခန်း၁၃)

၁၃: အဘိယမင်း၏ မယ်တော်သည် ဩရလ၏ သမီးမာခါဖြစ်သည်။၁၄ ရောဗောင်မင်းနောက်တွင်() နှစ် ယုဒဘုရင်အဖြစ နန်းထိုင်သည်။ ဘေးတော်ဒါဝိဒ် မင်းကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ မျက်နှာတော်ရ သူမဟုတ် သော်လည်း သူ့လက်ထက်တွင် ယေရောင်ဗောင်နှင့် တကြိမ် သာ စစ်ဖြစ်သည်။

 ၁၃:၁၂ စစ်မဖြစ်မီ စကားစစ်ထိုးကြရာတွင် အဘိယမင်းက ဤသို့ဆိုသည်။ ‘ ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းသို့ နိုင်ငံတော်နှင့်စည်းစိမ်များ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ယေရောင်ဗောင်သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏ ဘုရားပေးနန်း ဆက်ကို ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားတရား မသိသောရေမျှော ကမ်းတင် လူတန်းစားက ဘုရားသားသမီးများ ကို နှုတ်လှန် မတိုက်ကြပါနှင့်။ အလကား ရွာနာမည်။ ‘ဣသရေလ တို့ကမူ ရွှေနွားရုပ်တုဘုရား ကို ခေါင်းပေါ် ရွက်လာကြသဖြင့် စစ်နိုင်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ ဣသရေလများ ကမူ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် သာမာန်လူသားများ ဖြစ်သည်ဟု ပြန်ပက်ကြသည်။ ယုဒများ၏ ခံယူချက်နှင့် ဣသရေလ တို့၏ သဘောထားသည် ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်နေသည်။ ယုဒစစ်တပ်၏ ဦးစီးချုပ်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အောင်စည်အောင်မောင်း ဖြစ်ကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ကို အချက်ပေးစစ်ချီခရာမှုတ် ခိုင်းစေသည်။ ဣသရေလ တပ်ကလည်း ဘုရားသခင်၏ လူမျိုးတော်ကို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း တိုက်ခိုက်ကြသည်။

၁၃:၁၃၁၈ ယေရောဗောင်သည် အဘိယ၏စကားကို နားထောင်၍ စောစောစီးစီး တပ်ခေါက်ခြင်း မပြုဘဲ၊ ယုဒစစ်တပ်ကို စစ်ပရိယာယ် ဆင်၍ ဝိုင်းပတ်တိုက်ခိုက်သည်။ ယုဒလူများက ဘုရားသခင်ထံ အော်ဟစ်ဆုတောင်းကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များက တံပိုးအား နင်းကန်စွတ် မှုတ်ကြသည်။ ယုဒတို့ ၏ အော်ဟစ်သံကို ဘုရားသခင်နားညောင်း၍ စစ်အောင်နိုငကြသည်။ ဣသရေလစစ်သားပေါင်း ငါးသိန်း ကျဆုံးသည်။ ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားမထောင်ကြသောကြောင့် တန်ရာတန်ကြေး ပေးဆပ်ခဲ့ ကြရသည်။

၁၃:၁၉၂၂ အဘိယမင်း သည် ယေရောဗောင် မင်းအား လိုက်လံစစ်ဆင်သော်လည်း အကုန်အစင် မသိမ်း ပိုက်ပါ။ ဣသရလ ဘုရင် ယေရောဗောင်သည် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကြိမ်ဒုတ်စာမိသွားသည်။ အဘိယမင်းသည် ပိုမိုခွန်အားတောင့်တင်း၍ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာလာသည်။