သမ္မာကျမ်းစာ (ယုဒသန်ဘာသာပြန်)

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ဧဇရမှတ်စာ ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်း
၀တ်ပြုရာကျမ်း နေဟမိမှတ်စာ ယောလအနာဂတ္တိကျမ်း
တောလည်ရာကျမ်း ဧသတာဝတ္ထု အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း
တရားဟောရာကျမ်း ယောဘဝတ္ထု သြဗဒိအနာဂတ္တိကျမ်း
ယောရှုမှတ်စာ ဆာလံကျမ်း ယောနဝတ္ထု
တရားသူကြီးမှတ်စာ သုတ္တံကျမ်း မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း
ရုသဝတ္ထု ဒေသနာကျမ်း နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်း
ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် ရှောလမုန်သီချင်း ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း
ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်း
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တိကျမ်း
ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် ယေရမိမြည်တမ်းစကား ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း
ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်း

 

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ဧဖက်သြဝါဒစာ ဟေဗြဲသြဝါဒစာ
ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာ ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာ
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ကောလောသဲသြဝါဒစာ ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာပဌမစောင်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ
ပဌမစောင်
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာဒုတိယစောင်
တမန်တော်ဝတ္ထု သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ
ဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာပဌမစောင်
ရောမသြဝါဒစာ တိမောသေသြဝါဒပဌမစောင် ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာဒုတိယစောင်
ကောရိ န္တု သြဝါဒစာပဌမစောင် တိမောသေသြဝါဒဒုတိယစောင် ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာတတိယစောင်
ကောရိ န္တု သြဝါဒစာဒုတိယစောင် တိတုသြဝါဒစာ ရှင်ယုဒသြဝါဒစာ
ဂလာတိသြဝါဒစာ ဖိလေမုန်သြဝါဒစာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း