ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသူများ

ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသူများ
ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာ၏ရည်ရွယ်ချက်များ
ခရစ်တော်ဝင်ကျမ်းများအား ညှိနှိုင်းဆက်စပ်ခြင်း
ယုဒ ပြက္ခဒိန်
မေရှယအကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များ ယရှုခရစ်တော်တွင် ပြည့်စုံခြင်း

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fbbcmm.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2F28-NT-Writers.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px ]